Video Gallery

Most Recent Videos

  • GED/Diploma Graduation 2021

    Uploaded Jun 24, 2021 to Diploma / GED
  • 9:32 Student Orientation - Vietnamese

    Trường HBAS xin kính chào quý vị. Nếu cần bạn có thể ghi chép lại những điều cần nhớ trong buổi hướng dẫn thông tin này. Và sau buổi hướng dẫn này thì bạn sẽ có một bài kiểm tra ngắn.

    Chúng tôi tại trường Huntington Beach Adult School (trường dành cho người lớn) muốn đảm bảo rằng bạn có cơ hội tốt nhất để đạt được mục tiêu và thành công của mình. Trong quá trình định hướng này, bạn sẽ học được những gì bạn có thể mong đợi từ chúng tôi cũng như những gì chúng tôi mong đợi từ các sinh viên của chúng tôi. Bạn cũng sẽ nghe thấy một số chiến lược để thành công trong chương trình của bạn cũng như về các dịch vụ hỗ trợ sinh viên mà chúng tôi cung cấp.

    Uploaded Oct 20, 2020 by Steve Curiel

See all